Bouppteckning, bodelning och arvskifte

Dödsbo och Bouppteckning

Dödsboet är en juridisk person och består av kvarlåtenskapen av en avliden person. När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning över de tillgångar och skulder den avlidne hade.

Läs vidare

Nedan följer information om bouppteckning från skatteverket. Om ni vill ha hjälp med bouppteckning så kontakta Funeras kundtjänst.

Dödsboet är en juridisk person och består av kvarlåtenskapen av en avliden person.
När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.
Om ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får ni hjälp av dem och behöver inte beställa Skatteverkets broschyr eller blanketter. Professionella rådgivare använder ofta egna blanketter i stället för Skatteverkets.

På Funera har vi jurister som gärna hjälper er med bouppteckningen. Kostnaden för detta är 4 950 kr plus eventuella utlägg såsom resekostnader och eventuell släktutredning från riksarkivet. Kostnad tillkommer för varje dödsbodelägare utöver fyra samt för utomlands boende eller okända arvingar.

När ska bouppteckningen göras?

Ni ska normalt göra bouppteckningen inom tre månader efter dödsfallet. Ni kan dock söka anstånd hos det aktuella skattekontoret inom samma tidsperiod.

Beställ bouppteckning

Bodelning och Arvskifte

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo.
När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder betalas och ibland en bodelning göras.

Läs vidare

Skatteverket lämnar följande information om bodelning och arvskifte:

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder betalas och ibland en bodelning göras. Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna. Samtliga delägare ska underteckna en handling som visar att ett arvskifte har ägt rum. I det fall den avlidne var gift så skall i vissa fall bodelning ske innan arvskiftet genomförs. Bodelning kan även ske under själva äktenskapet som ett alternativ till gåvobrev.

Skatteverket får inte hjälpa till med arvsskiften och vissa specifika juridiska dokument kan behöva upprättas. Det är även viktigt att tillgångarna i ett dödsbo värderas på ett korrekt sätt.

Beställ arvskifte

Hur jobbar Funera med bouppteckningar?

Vi ansvarar för hela bouppteckningsförloppet och sköter större delen av kontakten över mail och telefon till ett fast pris av 4 950kr.

Läs vidare

Första kontakt med juristen sker alltid över telefon för att informera om vad som behöver göras, vilka uppgifter som behöver inhämtas samt göra en förteckning över namn och adress till samtliga dödsbodelägare.

När alla uppgifter har inkommit sammanställer juristen bouppteckningen och kallar alla dödsbodelägare till förättningsmöte som kan hållas på valfri plats. Vid detta tillfälle går juristen igenom bouppteckningen med de närvarande för att säkerställa att allt är rätt och riktigt.

Efter förrättningsmötet så skickas bouppteckningen in till Skatteverket och efter att den är godkänd kan vi hjälpa till med bodelning och arvskifte.

Inga pengar i dödsboet?

Det är inte ovanligt att avlidna saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun.

Läs vidare

Socialkontoret prövar om det går att göra en dödsboanmälan. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska man ta hänsyn till hans eller hennes andel i det gemensamma giftorättsgodset när man beräknar tillgångarna. (Källa Skatteverket)

Saknas medel i dödsboet så kan du få ersättning för begravningskostnader från socialkontoret. Beloppen och vad man kan få ersättning för skiljer sig mellan olika kommuner. Har ert dödsbo ont om resurser så kan du kontakta Funeras kundtjänst så hjälper de dig undersöka vilka möjligheter som finns i din kommun.


Välkommen att kontakta oss på kontakt@juridera.se eller 010-33 05 400